diagnose
  Myokard Perfüzyon sintigrafisi Endikasyonları
 
201T1- bir potasyum analoğudur.201T1 in iv injeksiyondan hemen sonra miyokarddaki tutulumu kan akımına ve canlı miyokard hücrelerinin ekstraksiyonuna bağlıdır.İntravenöz injeksiyondan 5 dakika sonra %5�i kanda kalır. Bu zaman, miyokard görüntülenmesi için yeterlidir. Vücuttan böbrek yolu ile atılır..herhangi bir perfüzyon ajanının anlamlı derecede ekstraksiyonu miyokard canlılığının bir göstergesi olarak kabul edilir.
Seri 201Tl sintigrafilerinin duyarlılığı % 80, özgüllüğü % 88....Koroner arter hastalığı (KAH) şüphelenilen olgularda, nükleer tıp bölümünde uygulanan egzersiz miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS) sonucunda yapılan KA oranında %49’luk azalma olduğu Wassertheil-Smoller  tarafından yapılan bir çalışma sonucunda bildirilmektedir..Günümüzde iki grup radyofarmasötik ajan MPS görüntülemesinde yaygın olarak kullanılmakta olup, bunlar; talyum-201 (Tl-201)
ve teknesyum-99m (Tc-99m)
ile işaretli radyofarmasötiklerdir.Verilen radyofarmasötik ajanın sol ventrikül duvarlarında miyokardda homojen tutulum göstermesi “normal” olarak değerlendirilir. Miyokardın herhangi bir bölgesinde radyofarmasötik ajan daha az tutuluyorsa bu  bir “defekt” olarak değerlendirilir.
....Radyofarmasötik ajanla miyokardda egzersiz ile oluşmuş defektleri değerlendirmek için egzersiz sonrası elde edilen görüntüler, istirahat döneminde elde edilen görüntülerle görsel ve sayısal olarak karşılaştırılır. Egzersiz sonrası elde edilen MPS görüntülerinde izlenen bir perfüzyon defekti istirahatte alınan görüntülerde izlenmiyorsa bu durum “redistribüsyon=yeniden dağılım” veya “reverzibilite=geri dönüş” olarak tanımlanmaktadır. Aksine hem stres hem de istirahat dönemde alınan MPS
görüntülerinde defekt boyutunda değişiklik olmadan izleniyorsa bir “sabit” defekt sözkonusudur .Miyokardda bir perfüzyon defektinde istirahat dönem görüntülerinde redistribüsyon veya reverzibilite bulunması “iskemi”yi göstermekte iken, belirgin redistribüsyon veya reverzibilite izlenmemesi “fibrotik doku-skar” (MI) anlamına gelmektedir.
...MPS sol ventrikül miyokard dokusunun perfüzyonunu ve hücre canlılığını                 gösteren non invaziv bir tetkik olup, KAH hakkında dolaylı olarak fikir vermektedir. KAH tanısında KA koroner arterlerdeki anatomik değişiklikleri ortaya koyan bir “gold standart” olduğundan, bu iki tetkik birbirinin alternatifi olmayıp, birbirini tamamlayan tetkiklerdir. KA, bir koroner arter lezyonunda bu arterdeki makro patolojiyi gösterirken, MPS bu bölgedeki perfüzyon durumu ve hücre canlılığı
hakkında bilgi verir.
Örneğin, bu miyokard bölgesi anastomozlar nedeniyle canlılığını devam ettiriyor olabilir ve yapılacak girişimden fayda görecektir. semptomatik bir hastada MPS daha basarılı sonuclar verebilir.
    KAH tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması sonucu PET ile miyokard perfüzyon görüntülemenin en üstün non-invaziv test olarak kabul edilebileceği ve bunu miyokard perfüzyon SPECT’in ve dobutamin ekokardiyografinin takip ettiği bildirilmektedir.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=