diagnose
  nedeni bilinmeyen ateş-çocuklarda
 
Tanım : Hastane dışında üç hafta, hastanede yatırılarak bir hafta araştırılmasına rağmen odağı saptanamayan ateş, nedeni bilinmeyen ateş (NBA) olarak tanımlanmaktadır

Temel kaynaklarda ateş sınırı olarak vücut ısısının 38.3 ºC (aksiller)’nin üzerinde olması kabul edilmektedir
. en sık karşılaşılan nedenler sırasıyla infeksiyon hastalıkları, kollajen-vasküler hastalıklar ve malignansilerdir .

Nedeni Bilinmeyen Ateşli Çocuğu Değerlendirirken
daha önceki hastalıkları sorgulanmalıdır.eklem şişliği, ağrısı, hareket kısıtlılığı, eklemde sertlik ve zayıflık gibi multi organ tutulumu ile semptomlar soruşturulmalıdır.
Deri döküntüleri, genitoüriner şikayetler ve dışkılama ile ilgili sorunlar mutlaka hikaye alırken araştırılmalıdır.
Seyahat öyküsü ve hayvanlar ile temasın, çiğ et, balık, pastörize edilmemiş süt, peynir alımı varlığını araştırılması önemlidir (malarya, brusella enfeksiyonu ).
Ateş paterninin tespit edilmesi önemlidir.

Ateş olmasına rağmen Terlemenin olmaması durumunda
Dehidratasyon,
Ektodermal displazi
Familial Disotonami
Atropin entoksikasyonu düşünülmelidir..

Toprak yeme hikayesi varsa Toxocara (visceral larva migrans) ve Toxoplasma gondii açısından önemli olabilir.
Aile hikayesinin alınması çok önemlidir. Özellikle nefrojenik diabetus insibitus ve Riley-Day sendromu (familial disotonomi) nun tespiti için önemli olabilir.

İlaç kullanma öyküsü araştırılmalıdır ( atropin içeren göz damlaları gibi)
Davranış veya aktivitede değişiklik (beyin tümörü, tuberküloz, EBV enfeksiyonu, kayalık dağlar lekeli humması)

Hepatosplenomegali bakılmalıdır.

Ağız içinde aftöz lezyonlar varlığında Behçet hastalığı da düşünülmelidir.

osteomyelit ve kemik tumoru suphesinde kemik radyografileri alınmalıdır.

Perikarditi ekarte etmek icin Eko istenebilir.

Çocukların % 25-30’unda bütün incelemelere rağmen herhangi bir tanı konulamaz ve ateş devam eder

Bu hastalarda ya geçici bir romatizmal hastalık olmuştur veya yavaş ilerleyen bir romatizmal hastalık vardır.
Bu hastalarda devamlı takip çok önemlidir.
Eğer ateş çocuğun okul performansında veya dikkatinde azalma gibi morbiditeye sebep oluyor ise NSAI ilaçlar kullanılabilir.
İndometazin
NSAI ilaç( 2 hafta) ve takiben asetaminofen (2 hafta)


Yapılacak testler; ayrıntılı sistemik fizik muayene,tam kan sayımı,rutin biyokimya,tam idrar tetkiki,hemokültür,idrar kültürü,BOS kültürü,boğaz kültürü,BOS bakısı,viral serolojik çalışmalar,Brucella wright aglutinasyon testi,Tandem mass spektrofotometri,ter testi,ppd testi endurasyonu olçümü,Batın USG ve gerekirse batın , toraks ,kranial BT.


Ateşli Yenidoğan Çocuğun Değerlendirilmesi-----------------------------------------------------------------------------------

Tam sepsis evaluasyonu: yapılmalıdır..

* Tam kan sayımı
* Formül lökosit
* İdrar analizi-idrar mikroskopisi-idrar kültürü
* Lomber ponksiyon (BOS incelemesi ve BOS kültürü)
* CRP
* Kan kültürü
* Kültür sonuçları gelinceye kadar IV antibiyotik başlanmalıdır

-----1-3 aylık ateşli bebeklerin degerlendirilmesi--------------------

* Ateşin en sık nedeni enfeksiyonlardır.
* Menenjit, bakteriyemi, üriner sistem enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları ve pnömoni en görülen enfeksiyonlardır..
* En sık enfeksiyon etkenleri grup B streptokoklar, Gr (-) basiller, listeria monositogenez ve enterokoklardır.
* Öncelikle genel durumu değerlendirilmeli ve gerekiyorsa hastaneye yatırılmalıdır.
* Hastanın toksik görünümlü olup olmadığı değerlendirilir.

Letarjik görünüm

Dolaşım bozukluğu

Hipo/hiperventilasyon

Siyanoz

* Toksik bulgular var ise hastaneye yatırılır ve tam sepsis evaluasyonu yapılır


Menenjit, bakteriyemi, üriner sistem enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları ve pnömoni en görülen enfeksiyonlardır..
Ateşin en sık nedeni enfeksiyonlardır.
En sık enfeksiyon etkenleri grup B streptokoklar, Gr (-) basiller, listeria monositogenez ve enterokoklardır.
Öncelikle genel durumu değerlendirilmeli ve gerekiyorsa hastaneye yatırılmalıdır.
Hastanın toksik görünümlü olup olmadığı değerlendirilir.
Letarjik görünüm
Dolaşım bozukluğu
Hipo/hiperventilasyon
Siyanoz
Toksik bulgular var ise hastaneye yatırılır ve tam sepsis evaluasyonu yapılır.
Toksik görünümü yok ise yüksek risk kriterlerine bakılır:
Anamnez
Preterm bebek
Perinatal dönemde antibiyotik tedavisi almış
Açıklanamayan hiperbilirubinemi öyküsü var
Daha önce hastaneye yatmış ve/veya antibiyotik tedavisi almış)
Fizik Muayene Bulguları
Cilt, yumuşak doku, kemik, eklem ve/veya kulak enfeksiyonu
Menenks irritasyon bulguları
Deri döküntüleri
Solunum sıkıntısı
Toksik görünümü yok ise yüksek risk kriterlerine bakılır:

Laboratuvar bulguları:
Lökosit sayısı <5000/mm3 veya >15000/mm3
Total bant nötrofil sayısı (stab) >1500/mm3
Nötrofillerde toksik granülasyon ve/veya vakuolizasyon
ESR’de yükseklik
CRP pozitif
İdrar sedimentinde 1 alanda lökosit sayısı >10
İshalli bebeklerde dışkı mikroskopisinde 1 alanda lökosit sayısı >5
Yüksek risk kriterleri yok ise hasta sadece izlenir. Evine gönderilebilir ve fakat burada yakından takip edilir.
Yüksek risk kriterleri var ise tam sepsis evaluasyonu yapılır ve sonuçlar gelinceye kadar hastanede takip edilir. Ampirik antibiyotik tedavisi başlanabilir (3. kuşak sefalosporinler+ampisilin)
--------3ay 3 Yaş arası Ateşli Çocukların Değerlendirilmesi---------

En sık enfeksiyon nedenleri:
Menenjit
Bakteriyemi
İdrar yolu enfeksiyonları
Pnömoni
Fokal yumuşak doku enfeksiyonu (periorbital selülit gibi)
Bakteriyel enteritler
En sık bakteriyel enfeksiyon etkenleri:
H. İnfluenza
S. pneumonia
Grup A streptokoklardır.
Bu yaş grubundaki çocuklarda anamnez ve fizik muayene sonuçlarına göre bir sonraki aşama belirlenir.
Eğer belirgin bir odak saptanmış ise ona yönelik tedavi verilir.
Odak saptanmadı ise ve/ya hasta toksik görünümlü ise hastaneye yatılırılarak takip edilir:
Tam kan analizi
Formül lökosit
Tam idrar analizi, gerekirse idrar kültürü
Ateş 40 oC (rektal) nin üzerinde ise kan kültürü alınır.
Lumber ponksiyon veya akciğer grafisi çekmek için klinik bulgulara göre hareket edilir.

-------çocuklarda nedeni bilinmeyen ateş etyolojisinde----


Bakteriyel İnfeksiyonlar
Sinuzit
İdrar yolu enfeksiyonu
Tuberküloz ( özellikle akciğer dışı yerleşimli)
Abse (Karaciğer, intraabdominal, retroperitoneal, pelvik)
Osteomyelit
Endokardit
Salmonellosis
Yersinia enterokolitika enfeksiyonu
Camplobakter jejuni enfeksiyonu
Brusellosis
Kedi-tırmığı hastalığı
Lyme hastalığı
Tularemi
Leptospirosis

Viral İnfeksiyonlar-----------

CMV
EBV
Viral hepatitler

Diğer Enfeksiyonlar-----------
Riketsia enfeksiyonları
Toksoplasmosis
Malaria
Blastomycosis
Coccidioidomycosis

Kollajen Doku hastalığı--
---------
Juvenil romatoid artrit
Sistemik lupus eritematosus
Romatizmal ateş
Serum hastalığı
Sarkoidosis
Hipersensitivite vasküliti
Poliarteritis nodoza
Maligniteler-----------------------
Lösemi/lenfomalar
Nöroblastoma
Diğer nedenler----------------------
Yalancı ateş
İlaç ateşi
İnflamatuar kalın barsak hastalığı
Kawasaki Sendromu
Diabetes insibitus
Tiroiditis/ Hipertiroidi
Ailevi Akdeniz ateşi
Siklik nötropeni
Riley-Day Sendromu (familial disotonomi)
 
  Bugün 1 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=